مقاله اثر پروتکل های متفاوت تمرینات کششی ایستا بر قدرت اکستنسورهای زانو و دامنه حرکتی مفصل ران در دانشجویان دختر تربیت بدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر پروتکل های متفاوت تمرینات کششی ایستا بر قدرت اکستنسورهای زانو و دامنه حرکتی مفصل ران در دانشجویان دختر تربیت بدنی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعطاف پذیری
مقاله تمرینات کششی
مقاله قدرت عضلانی
مقاله گرم کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تادیبی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: کمانکش سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات کششی ایستا با زمان های مختلف بر دامنه حرکتی مفصل ران و قدرت حرکت اکستنشن زانو در دختران دانشجوی رشته تربیت بدنی بود.
روش پژوهش: آزمودنی های این پژوهش ۱۱ دختر دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه رازی با میانگین سنی ۱۹٫۴ و میانگین وزنی ۵۵٫۱ بودند که به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها با فواصل زمانی ۲ تا ۳ روز به ترتیب تصادفی در ۴ شرایط تمرینی مختلف شامل ۴ ست ۱۵ ثانیه ای، ۴ ست ۳۰ ثانیه ای، ۱۶ ست ۱۵ ثانیه ای، و ۱۶ ست ۳۰ ثانیه ای تمرینات کشش ایستا و همچنین شرایط کنترل شامل ۸ دقیقه استراحت شرکت کردند. پیش و پس از شرایط استراحتی یا تمرینی در هر جلسه دامنه حرکتی مفصل ران و قدرت اکستنسورهای زانو اندازه گیری شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که دامنه حرکتی مفصل ران در همه پروتکل های تمرینات کششی به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05)، اما در گروه کنترل اثر معنی داری بر دامنه حرکتی مفصل مشاهده نشد. تفاوت معنی داری بین اثر پروتکل های مختلف در افزایش دامنه حرکتی مفصل ران وجود نداشت. هیچیک از پروتکل های تمرینات کششی به طور معنی داری قدرت عضله چهارسرران را کاهش ندادند اما در گروه کنترل قدرت عضلانی چهارسرران به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.05).
نتیجه گیری: پروتکل های کوتاه مدت تمرینات کششی می توانند باعث افزایش دامنه حرکتی مفصل ران شوند بدون تاثیر منفی بر قدرت اکستنسورهای زانو.