سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاظم علیجان زاده فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه محقق اردبیلی
میرداریوش شکوری – استادیار ان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
فرزاد میرزایی –
بهمن نویدشاد –

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر پروبیوتیک (پریمالاک) و پری بیوتیک (فرماکتو) بر فراسنجه های خونی و عملکرد رشد جوجه های گوشتی آزمایشی با استفاده از ۲۵۶ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجارتی راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کاملا تصادفی اجرا شد. چهار جیره آزمایشی شامل جیره فاقد افزودنی (جیره شاهد)، جیره حاوی پروبیوتیک، جیره حاوی پری بیوتیک و جیره حاوی پروبیوتیک + پری بیوتیک در چهار تکرار و به تعداد ۱۶ قطعه جوجه در هر تکرار بودند. در روز ۳۵ دوره پرورش دو پرنده از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب شده و از آنها نمونه خون گرفته شد. مطابق نتایج در طی دوره آزمایشی (۴۲-۰ روزگی) استفاده از پریمالاک، فرماکتو و ترکیب آنها در جیره موجب افزایش معنی دار مصرف خورراک، افزایش وزن و کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد (<0.05 P). غلظت کلسترول سرم در اثر پروبیوتیک و پروبیوتیک + پری بیوتیک اختلاف معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان داد (<0.05 P)، که در این میان ترکیب پروبیوتیک + پری بیوتیک کمترین غلظت کلسترول سرم را موجب شد. به طور کلی مصرف پریمالاک، فرماکتو و یا ترکیب آنها در جیره باعث افزایش مصرف خوراک، افزایش وزن، کاهش ضریب تبدیل غذایی و کاهش کلسترول و تری گلیسرید سرم جوجه های گوشتی شد