سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

میثم کوپایی ملک – دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دان
مهدی قادری جویباری – دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دان
محمدرضا تقی زاده – گروه علوم دامی دانشگاه هانس گوتینگن آلمان

چکیده:

باکتری های باسیلوس سوبیتیلیس و باسیلوس لشنی فرمیس به دلیل تولید آنزیم فیتاز می توانند موجب افزایش آزاد سازی فسفر باند شده،از منابع آن گردند. در این آزمایش اثر این دو باکتری به عنوان پروبیوتیک به همراه منبع فسفر بر مواد معدنی استخوان، گلبول های سفید وقرمزو هموگلوبین خون در جوجه های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح پایه کاملا تصادفی وبه صورت آزمایش فاکتوریل ۲X4 شامل دو سطح فسفر(غیر فیتاته وکل) وچهارسطح پروبیوتیک(الف: عدم استفاده ب:استفاده در مراحل آغازین، رشد، پایانی ج:استفاده در مراحل رشد، پایانی د:استفاده در مرحله پایانی) با ۸ تیمار و ۵ تکرار و ۱۰ قطعه در هر تکرار و درمجموع ۴۰۰ قطعهجوجه گوشتی از سویه تجاری کاپ انجام گردید. نتایج نشان داد که پروبیوتیک موجب افزایش خاکستر خشک و فسفر استخوان گردید (P<0.05). اثر فسفر بر خاکستر استخوان و پارامتر های خونی معنی دار نبود ولی بر فسفر استخوان اثر معنی داری داشت. اثر متقابل فسفر و باکتری ها اختلاف معنی داری در خاکسر و فسفر استخوان تیمار ها ایجاد نمود (P<0.05). نتایج نشان داد که پروبیوتیک اختلاف معنی داری در گلبول سفید تیمار ها ایجاد نمود (P<0.05). در مورد فاکتورهای گلبول قرمز و هموگلوبین اختلاف معنی داری بین تیمار ها مشاهده نگردید. (P<0.05)