سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا ملایی کندلوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
فرزاد میرزایی – استادیاران علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
میرداریوش شکوری –
بهمن نویدشاد –

چکیده:

به منظور بررسی اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسید های آلی بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، تعداد ۲۵۶ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار و تعداد ۱۶ قطعه جوجه در هر تکرار آزمایشی در طی یک دوره ۴۲ روزه مورد ارزیابی قرار گرفتند. جوجه ها با ۴ نوع جیره آزمایشی که عبارت بود از جیره شاهد بدون افزودنی، جیره حاوی ساکارومایسس سرویزیه، جیره حاوی اسید آلی و همچنین جیره دارای اسید آلی به همراه ساکارومایسس سرویزیه تغذیه گردیدند. جوجه ها در طول دوره آزمایش دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند. در طول دوره آزمایش میزان خوراک مصرفی و وزن جوجه های گوشتی با ترازوی با دقت ۵ گرم به صورت هفتگی محاسبه شدند. برای تعیین فراسنجه های خونی در روز ۳۵ دوره پرورش از سیاهرگ بال دو پرنده در هر تکرار بعد از یک شب گرسنگی به صورت تصادفی خونگیری صورت گرفت. براساس نتایج حاصله، مکمل کردن پروبیوتیک و اسید آلی باعث بهبود وزن زنده، اضافه وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی گردید (<0.01 (P. همچنین غلظت کلسترول کل سرم خون در تمام تیمار ها نسبت به شاهد اختلاف معنی داری را از خود نشان داده است (<0.01 P)، که در این میان جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی مخمر ساکارومایسس سرویزیه کمترین غلظت کلسترول را دارا بودند.