سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حبیب اقدم شهریار – اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مهدی قادری جویبار – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمد نریمانی راد – اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
علیرضا لطفی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

آزمایش حاضر به منظور بررسی تاثیر افزودن دو باکتری (با قابلیت تولید فیتاز) به جیره ی غذایی جوجه های گوشتی، بر عملکرد و قابلیت هضم فسفر و آهن خوراک انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) با ۴ تیمار، ۴ تکرار و ۲۰ قطعه جوجه گوشتی از سویه راس (۳۰۸) در هر تکرار به اجرا در آمد. تیمار های آزمایشی شامل: ۱) عدم استفاده ازباکتری های حل کننده فسفات ۲) استفاده از باکتری های حل کننده فسفات در کل دوره پرورش ۳) استفاده از باکتری های حل کننده فسفات در دوره ی آغازین ۴) استفاده از باکتری های حل کننده فسفات در دوره های آغازین و رشد بود. نتایج بدست آمده نشان دادند که باکتری های مورد آزمایش تاثیر معنی داری بر افزایش، وزن خوراک مصرفی سرانه در بین گروه های آزمایشی در دوره های رشد، پایانی و در کل دوره داشتند (P<0/05). همچنین تفاوت معنی داری در ضریب تبدیل غذایی بین گروه های آزمایشی در دوره های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره مشاهده شد (P<0/05). باکتری های مورد آزمایش سبب افزایش معنی دار قابلیت هضم فسفر شدند (P<0/05) ولی اثر معنی داری بر قابلیت هضم آهن نداشتند. از نتایج حاصل چنین استنباط می شود که باکتری های حل کننده فسفات زمانی بیشترین تاثیر را بر عملکرد و قابلیت هضم فسفر را دارند که در کل دوره پرورش به جیره غذایی افزوده شوند.