سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیرین شکورزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم دامی، تهرا
علی اصغر صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم دامی، تهرا
پروین شورنگ – پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی پزشکی و صنعتی،
مهدی امین افشار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم دامی، تهرا

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اثرات افزودن پروبیوتیک بر مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی در معرض سالمونلا است . تعداد ۱۲۸ قطعه جوجه گوشتی یکروزه در قالب طرح کاملاَ تصادفی بصورت فاکتوریل ۲×۲ شامل دو نوع جیره (حاوی و یا فاقد پروبیوتیک ) و دو سطح تزریق دهانی (سرم فیزیولوژی یا محیط کشت حاوی سالمونلا ) در چهار تکراراستفاده شد . این آزمایش پاییز ۱۳۸۹ در سالن تحقیقاتی ویژه ی پرورش جوجههای گوشتی، واقع در پژوهشکده ی کشاورزی، صنعتی و پزشکی سازمان انرژی اتمی کرج اجرا شد .در روزهای ۲۱ و ۴۲ ، از دوره پرورش یک پرنده از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب و پس از کشتار به روش قطع نخاع، سه بخش روده کوچک(دودنوم ، ژژنوم ، ایلئوم) جدا و مراحل تثبیت، ا پساژ بافت و رنگ آمیزی و آنالیز تصویری انجام شده و داده ها با نرم افزار SAS مورد آنالیز آماری قرار گرفتند . در دودنوم و ژژنوم تیمارهای دریافت کننده ی پروبیوتیک در حضور آلودگی در روزهای ۲۱ و ۴۲ پرورش نسبت به گروه شاهد مثبت تفاوت معنی داری مشاهده نشد، اما در ژژنوم جوجه های کشتار شده در ۴۲ روزگی عمق کریپت افزایش معنی داری را نشان داد (۰/۰۵>p) در طول پرز ایلئوم گروه پروبیوتیک مثبت جوجههای کشتار ۲۱ روزگی نسبت به گروه شاهد مثبت تفاوت معنی داری مشاهده شد (۰/۰۵>p). در دودنوم تیمارهای دریافت کننده ی پرو بیوتیک در شرایط عدم حضور آلودگی عمق کریپت نسبت به گروه شاهد منفی افزایش معنی داری داشت (۰/۰۵>p)؛ اما در ژژنوم تفاوت معنی داری دیده نشد. در ایلئوم نیز در کشتار ۲۱ روزگی عمق کریپت افزایش معنی داری داشت (۰/۰۵>p). با توجه به موارد ذکر شده و مقایسهی آن در گروههای آزمایشی، وجود پروبیوتیک در شرایطی که حضور آلودگی اجتناب ناپذیر است سبب افزایش عمق کریپت، که نتیجه آن افزایش در جذب مواد غذایی است می شود . طبق نتایج این پژوهش افزودن مقدار ۰/۰۲ درصد جیرهی غذایی جوجههای گوشتی، پروبیوتیک ( باسیلوس سوبتیلیس) با نام تجاری گالیپرو، میتواند سبب افزایش سلامتی بافت پوششی روده کوچک شود.