سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه حجاری طاهری –
محسن ابوالحسنی –
مهدی مهدوی –
محمدعلی شکرگزار –

چکیده:

کاندیدیازیس بدون شک یکی از مهمترین و شایعترین بیماری های قارچی فرصت طلب در انسان است. پروبیوتیک ها باکتری های بااثرات مفید میباشند و مطالعات متعددی اثرات ایمونومدولاتوری آنها را در طیفی از عفونتها نشان داده است. در این پژوهش اثرات ایمونولوژیک لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در موش های BALB/c به عفونت سیستمیک کاندیدا آلبیکنس مورد بررسی قرار گرفت. تجویز روزانه پروبیوتیکها در موش های ماده Balb/c 6-8 6 هفته ای بمدت یکماه صورت گرفت. گروه های کنترل PBS استریل دریافت کردند. سپس میزان ( ۲X10(6 کاندیدا آلبیکنس از طریق دم تزریق شد. سپس موشها با همان میزان پروبیوتیک به مدت ۲ هفته درمان شده، ۵ سر از موشهای هر گروه برای انجام تست های ایمونولوژیک نخاعی شده و پس از کشت طحال، میزان سایتوکاین های IL-4,IL-12,TGF-β و IFN -γ با تست الایزا مورد سنجش قرار گرفت. بقیه موشها برای بررسی مرگ و میر روزانه تحت نظر قرار گرفتند.نتایج حاکی از افزایش مقدار lL-12 تنها در گروه درمان با لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود ولی سطح IL-4 و TGF-β در تمامی موشهای عفونی افزایش داشت. اختلاف آماری معناداری در میزان IFN –γ مشاهده نشد. همچنین پروبیوتیک ها بقای موشها را افزایش ندادند.یافته های ما نشان داد که پروبیوتیک ها به عنوان یک عامل پیشگیری کننده میتوانند موثر باشند ولی برای درمان از نظرایمونولوژیک از کارائی لازم جهت مقابله با عفونت فرصت طلبی چون کاندیدا آلبیکنس که شرایط ایمونولوژیک حادی ایجاد می نمایند برخوردار نمی باشند.