سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر.
سهیل پارسا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
فاطمه چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر.

چکیده:

تنش خشکی یکی از معذلات مهم کشاورزی در مناطق خشک می باشد. ذرت گیاهی است که به تنش خشکی حساس می باشد.پرایمینگ به بذر کمک می کند که در شرایط تنش، سریع تر و یکنواخت تر جوانه بزند. بر این اساس آزمایش حاضر در آزمایشگاه تحقیقاتی زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. فاکتور های آزمایش شامل نوع ماده پرایمینگMnSO4 و ۴ ZnSOغلظت نمکها ۰/۰۵ ، ۰/۱ و ۰/۲ درصد و سطوح خشکی شامل پتانسیل اسمزی ۰ و۵ و ۱- مگاپاسکال بودند. نتایج نشان داد تنش خشکی بر تمام صفات اندازه گیری شده اثر معنی داری داشته و غلظت نمک در دو مولفه سرعت جوانه زنی و بنیه گیاهچه موثر بوده است و اثر متقابل غلظت نمک و تنش خشکی در دو صفت درصد و سرعت جوانه زنی اثر معنی داری داشته است. بنابراین غلظت بالای نمک ها تأثیر بهتری بر مقاومت گیاهچه نسبت به تنش داشتند