سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سهیلا افکار – استادیار دانشگاه پیام نور لرستان
پروانه میرزایی – دانش آموخته کارشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه توسعه کشت و کار گیاهان دارویی مبحث جدید و جالب توجهی در کشاورزی می باشد . آویشن به دلیل وجود مواد مؤثره زیاد در صنایعآرایش- بهداشتی به لحاظ داشتن خواص آنتی اکسیدانی قوی در صنایع غذایی و خصوصا در صنعت داروسازی مدرن استفاده می شود این آزمایش با دوفاکتور غلظت های مختلف نیترات پتاسیم در ۴ سطح (۲۰۰ppm؛ ۱۰۰، ۵۰، ۰) و زمان های متفاوت در ۳ سطح (۴۸h؛ ۲۴، ۰)در آزمایشگاه دانشگاه پیام نور خرم آباد برای بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis) انجام شد نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین زمان های مختلف برای صفات مورد مطالعه به استثناء وزن تر ریشه چه در سطح ۰/۱% تفاوت معنی داری وجود دارد. غلظت های مختلف نیترات پتاسیم و اثر متقایل آنها یا زمانهای متفاوت از نظر تاثیرگذاری بر ویژگی های مورد مطالعه بجزوزن تر ساقه چه تفاوت معنی داری ایجاد نکردند. در این آزمایش با افزایش زمان پیش تیمار با آب مقطر رشد اولیه گیاهچه افزایش می یابد.