سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم حقیقی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم مظفریان – دانشجوی کارشناسی بخش باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

استفاده از مواد ارگانیک هومیک اسید در افزایش میزان جوانه زنی بذور در آزمایش کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. محلول ارگانیک هورمونیک اسید با غلظت های ۲۵۰۰ و ۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر جهت پرایمینگ بذور سه سبزی و گوجه فرنگی و کاهو مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد در هر سه گیاه میانگین درصد جوانه زنی توسط تیمار ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر نسبت به سایر تیمارها مقادیر بیشتری داشت . وزن تر ساقه چه در گوجه فرنگی و پیاز در تیمار هومیک اسید ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر بیش از سایر تیمارها بود و وزن خشک و تر ساقه چه و ریشه چه در سایر بذور جوانه زده در بین تیمارها تفاوت معنی دارسی نداشتند. سرعت رشد نسبی ریشه چه و ساقه چه گوجه فرنگی و ریشه چه پیاز تفاوت معنی داری در بین تیمارهای به کار رفته نشان نداد طول ریشه چه و برگ کاهو در بین تیمارهای مختلف تفاوت معین داری از نظر آماری نداشت، سرعت جوانه زنی با کاربرد تیمار ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر هومیک اسید دارای میانگین بالاتری در هر سه بذر می باشد. در کاهو و پیاز کاربرد هومیک اسید تفاوت معنی داری روی بنیه گیاهچه ندارد. شاخص قدرت رشد بین تیمارهای مختلف با شاهد تفاوت چندانی را نشان داد.