سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محدثه لطیف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد واستادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدعلی ابوطالبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد واستادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
محسن زواره – استادیار دانشگاه گیلان
محمد ربیعی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

این تحقیق به منظوربررسی پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر عملکرد لوبیا به عنوان کشت دوم بعد ازبرداشت برنج طی طرح آزمایشی کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج رشت اجرا گردید. در کرت های اصلی تاریخ کاشت ( ۲۰ مرداد، ۳۰ مرداد و ۹ شهریور) و در کرت های فرعی تیما ر های پرایمینگ در چهار سطح بدون پرایم (شاهد)، پرایم با محلول های اوره، سولفات روی و آب معمولی منظور گردید. در این تحقیق صفاتی چون وزن غلاف، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه در متر مربع اندازه گیری شد. نتایچ نشان داد که تیمار پرایم با سولفات روی وزن غلاف را افزایش داده است، همچنین در تاریخ کشت اول بلندترین غلاف بدست آمد. در مورد عملکرد گیاه در تاریخ کشت اول هر سه تیمار پرایمینگ و در تاریخ کشت دوم پرایم با محلول سولفات روی توانست به طور معنی داری عملکرد را نسبت به شاهد افزایش دهد