سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده مرضیه آل اطهار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زابل
سیدمحسن موسوی نیک – عضو هیئت علمی، دانشگاه زابل
خاتون یوسفی – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و ترکیبات بیوشیمیایی گیاه نعناع آزمایشی در محیط پتری دیش، به صورت طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار در آزمایشگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۹ انجام شد . تیمارهای آزمایش شامل: (اسموپرایم ۲- و ۴- بار، هیدروپرایم و شاهد) بودند. در این آزمایش از Nacl به عنوان اسموپرایم استفاده شد . نتایج نشان داد که بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی از تیمار هیدروپرایم حاصل شد. میزان پرولین و کربوهیدرات تحت تأثیر تیمارهای اسموپرایم به طور معنی داری افزایش یافت. از نتایج آزمایش چنین استنباط می شود که پرایمینگ بذر، روشی مناسب برای کاهش زمان جوانه زنی و افزایش درصد جوانه زنی است