سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم حقیقی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا عفیفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
مریم مضفریان – دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش اثر پرایمینگ نانو ذرات مس بر جنبه های رشد و نموی دانهاب های دو گونه از تیره های مختلف گیاهی بررسی شد. نتاشج نشان داد که نانو مس به طور معنی داری منجر به افزایش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، و وزن تر گیاهچه ها در بذرهای گوجه فرنگی شد. کم شدن میانگین ها در غلظت بالای نانو مس می تواند بیانگر اثر سمیت نانو ذرات مس باشد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تاثیر نانو ذرات مس بر جنبه های رشد و نموی گیاهچه های تربچه از شدت کمتری برخوردار بود. بیشتر مقدار وزن تر و وزن خشک گیاهچه ای تربچه در لظت ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر نانو مس مشاهده شد، در حالی که طول ساقه چه در غلظت پائین تری از نانو مس در بیشترین مقدار خود بود. همچنین درصد جوانه زنی و طول ریشه چه تاثیر معنی داری در حضور غلظت های مختلف نانو مس نشان ندادند. از سوی دیگر، سرعت جوانه زنی با افزایش غلظت نانو مس کاهش یافت که می توان این کاهش را به اثر سمیت نانو مس نسبت داد.