سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاور
هادی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعل
امین بور بور – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشا
احمد جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعل

چکیده:

اسموپرایمینگ تکنیکی برای خیساندن بذور در محلول اسمزی با پتانسیل آب پایین برای کنترل مقدار آب قابل جذب توسط بذور می باشد. اسموپرایمینگ در محلول هایی نظیر پلی اتیلن گلایکول، کلرید سدیم و کلرید کلسیم، نیترات پتاسیم و بعضی محلول های دیگر صورت می گیرد. به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذور آفتابگردان با نیترات پتاسیم در شرایط تنش خشکی آزمایشی طراحی و انجام شد . محل اجرای آزمایش دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان و ه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار بود. تیمارهای آزمایش شامل پرایم بذور در دو سطح شاهد (بدون پرایم) و پرایم با نیترات پتاسیم و تیمار تنش خشکی ایجاد شده با پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ (PEG6000) در هفت سطح (۰ و ۲- و ۴- و ۶- و ۸- و ۱۰- و ۱۲- بار ) بودند. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی، سرعت کاهش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و وزن تر گیاهچه در بذور پرایم شده بطور معنی داری کمتر از بذور شاهد بود . بطوریکه، در مقایسه ترکیبات تیماری مشخص گردید که در کلیه سطوح خشکی بذرهای تیمار شده نسبت به شاهد از میزان جوانه زنی و وزن تر گیاهچه بیشتری برخوردارند . همچنین، درصد جوانه زنی در بذرهای تیمار شده بیشتر از بذور تیمار نشده بود که درصد افزایش آن در سطوح بالاتر خشکی بیشتر بود . به طور کلی می توان نتیجه گرفت که تیمار بذور با نیترات پتاسیم باعث بهبود ویژگی های جوانه زنی آفتابگردان در شرایط تنش خشکی می شود و می تواند مقاومت گیاه آفتابگردان را در مقابل تنش خشکی در مرحله جوانه زنی افزایش دهد.