مقاله اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن گیاهچه پنبه (.Gossypium hirsutum L) در تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن گیاهچه پنبه (.Gossypium hirsutum L) در تنش شوری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ
مقاله پنبه
مقاله شوری
مقاله جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتیان بیژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر پرایمینگ با آب و نمک نیترات پتاسیم بر مولفه های جوانه زنی و سبزشدن گیاهچه پنبه رقم ساحل، تحت شرایط تنش شوری، دو مطالعه آزمایشگاهی و گلخانه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه سطح هیدروپرایمینگ (با آب مقطر) و پرایمینگ با ۳ و ۶ گرم نیترات پتاسیم در لیتر و سه سطح تنش شوری صفر، ۴ و ۸ دسی زیمنس بر متر حاصل از نمک کلرید سدیم بود. نتایج نشان داد که تیمار هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با نیترات پتاسیم سبب افزایش درصد جوانه زنی و سبزشدگی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک گیاهچه و بوته، سطح برگ و میانگین ارتفاع بوته در شرایط تنش شوری شد. همچنین میانگین مدت زمان جوانه زنی و سبزشدن تحت تاثیر پرایمینگ بذر در هر سطح تنش کاهش یافت. در هر آزمایش، همبستگی بسیار قوی و معنی داری (P£۰٫۰۱) بین صفات میانگین مدت زمان جوانه زنی یا سبزشدن با هر یک از صفات گیاه و به خصوص وزن خشک گیاهچه یا بوته وجود داشت. در شرایط عدم تنش، در برخی صفات هیدروپرایمینگ بذر بهتر از دیگر تیمارها بود، اما در بالاترین سطح تنش، پرایمینگ با ۶ گرم نیترات پتاسیم بر لیتر اثرات مثبت و معنی دار بالاتری در اکثر صفات اندازه گیری شده داشت.