سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زاهد آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان
محمداسماعیل امیری – استادیار و عضو هیئت دانشگاه زنجان
سیدنجم الدین مرتضوی – استادیار و عضو هیئت دانشگاه زنجان
محمدامین مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه زنجان

چکیده:

انگور (Vitisvinifera.L) یکی از مهمترین میوه های اصلی ایران می باشد که استان زنجان با سطح زیر کشت حدود ۲۵ هزار هکتار موکاری (عمدتاً در حوزه آبخیز ابهر و خرمدره) جایگاه خاصی از نظر صنعت موکاری در کشور محسوب می شود. افزایش عناصر غذایی به خاک می تواند نقش مهمی در افزایش میزان محصول و کیفیت میوه در انگور خوراکی داشته باشد. با توجه به اینکه منطقه زنجان یکی از مهمترین قطب تولید میوه انگور و کشمش محسوب می گردد و جایگاه خاصی از لحاظ درآمد و اشتغال زایی دارد، بنابراین افزایش کمی و کیفی این محصول از اهمیت خاصی برخوردار است. تاکنون گزارش کامل و جامعی درباره نیاز غذایی تاکستان ها در منطقه داده نشده و این امر مهم نیاز مبرمی به تحقیق دارد. بنابراین اهداف عمده این تحقیق عبارت از اثر روش کاربرد پتاسیم و نیتروژن بر رشد رویشی و کمیت و کیفیت محصول انگور بیدانه قرمز می باشد. درنتیجه توصیه اثرات سود بخش تغذیه متعادل و روش کاربرد آنها مورد مطالعه قرار گرفت.