مقاله اثر پتاسیم و روی بر تحمل به خشکی کلزای پائیزه در شرایط اقلیمی دهلران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: اثر پتاسیم و روی بر تحمل به خشکی کلزای پائیزه در شرایط اقلیمی دهلران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله پتاسیم
مقاله روی
مقاله کلزا
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادعلی وند ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر پتاسیم و روی بر تحمل به خشکی کلزای پائیزه آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در شهرستان دهلران اجرا گردید. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. قطع آبیاری به عنوان عامل اصلی در ۳ سطح شامل آبیاری نرمال (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله گل دهی، قطع آبیاری دو هفته بعد از گل دهی در کرت های اصلی و مقادیر کودهای پتاسیم و روی در ۳ سطح شامل سولفات پتاسیم به میزان صفر، ۹۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار و سولفات روی به میزان صفر، ۱۵ و ۳۰ کیلوگرم در هکتار بودند که به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که اثرات ساده تیمارهای آزمایشی بر همه صفات به جز شاخص برداشت معنی دار بود. اثرات متقابل دو گانه و سه گانه به جز بر تعداد شاخه های گل دهنده اصلی و فرعی بر سایر صفات مورد بررسی معنی دار نشد. نتایج این تحقیق نشان داد که کود پتاسیم و روی تاثیر مثبتی بر خصوصیات مورد مطالعه داشته و با افزایش مقدار پتاسیم و روی روند افزایشی در میانگین عملکرد و اجزای عملکرد مشاهده شد. نتایج نشان داد کاربرد کودهای پتاسیم و روی توانست اثرات تنش خشکی را بکاهد، در نهایت مقادیر ۱۸۰ کیلوگرم پتاسیم و ۳۰ کیلوگرم روی جهت کشت این گیاه در شرایط منطقه مورد کشت توصیه می گردد.