سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده معصومه آقاجانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان داروئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
عظیم قاسم نژاد – استادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مازیار فقیه نصیری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور

چکیده:

در بین محصولات باغی، مرکبات از بعد اقتصادی، ارزش غذایی و دارویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این تحقیق به منظور مطالعه تغییرات کمی و کیفی میوه نارنگی رقم پیج تحت تاثیر پایه طرحی به صورت بلوک کامل تصادفی با هشت تیمار به عنوان ای په در سه تکرار در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ در موسسه تحقیقات مرکبات کشور واقع در رامسر اجرا شد. میوه در زمان رسیدگی کامل، به تعداد ده عدد از هر درخت برداشت گردید. در آزمایشگاه صفاتی چون وزن میوه، طول و عرض میوه، تعداد بذر، حجم میوه، آب میوه، نسبت پوست به گوشت، مواد جامد محلول، درصد اسید قابل تیتر و ویتامین ث مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS انجام گرفت و نتایج نشان داد که بین پایه های مختلف نارنگی پیج در سطح احتمال ۵% تمام صفات مورد اندازه گیری به استثناء نسبت پوست به گوشت تفاوت معنی داری را ازخود نشان ندادند . نتایج نشان می دهد که در نارنگی پیجپایه می تواند از طریق تغییر نسبت پوست به گوشت عملکرد میوه و همچنین کیفیت آن را تغییر دهد.