سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام السادات شریعت بروجنی –
ریحانه عموآقایی – عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

تریازول ها ازجمله تنظیم کننده های رشد گیاهی هستند که میتوانند گیاهان را ازتنشهای متفاوت مثل خشکی و تنش دمای پایین و غیره محافظت کنند پاکلوبوترازول از خانواده این ترکیبات محسوب میشود این ترکیبات حفاظت دربرابر تنش را ازطریق تغییر درمقادیر هورمون ها و سنتز اسمولیت ها ازجمله کربوهیدارت اعمال می کنند بذرهای لوبیا به مدت ۲۴ساعت درمحلولهایی با غلظت های پاکلوبوترازول ۰و۲۵و۵۰ میل یگرم درلیتر دردمای ۲۰درجه قرارگرفتند دانه رست هاتحت شرایط کنترل شده ۱۵۰ میکرومول برمترمربع برثانیه تابش و فوتوپریود ۱۶ ساعت و رطوبت نسبی ۷۰ درصد و دمای ۲۵درجه رشد داده شدند بعداز۲ هفته گیاهان با تنش دمایپایین با قرار دادن آنها دراتاق سرد ۵ درجه سانتیگراد روبرو شدند سپس گیاهان بتدریج به دماهای ۱۰و۱۵و۲۰ درجه سانتیگراد درطی ۸ روز منتقل شدند سپس به دمای اولیه رشد یعنی ۲۵ درجه سانتیگراد برای مدت ۲ روز برگردانده شدند گیاهان شاهد درتمامی مدت دمای ۲۵درجه نگهداشته شدند. نتایج نشان داد که تنش سرما میزان کربوهیدرات را درنهالهای تحت تنش سرما افزایش میدهد.