سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا فتوحی قزوینی – استاد گروه علوم باغبانی
وهب جعفریان – دانشجوی دکتری بیوشیمی دانشگاه گیلان
مصطفی عشور نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بیشترین خسارت گیاهان از تنشهای محیطی در ارتباط با خسارت اکسیداتیو در سطوح مختلف سلولی است. تنش دمای پائین یکی از عوامل محدودکننده محصولات مناطق نیمهگرمسیری از جمله مرکبات میباشد. ایجاد تنش اکسداتیو ناشی از دمای پائین در مرکبات محتمل است. زیرا ترکیبات آنتیاکسیدانی با کاهش رادیکالهای اکسیژن به مقاومت در برابر سرما کمک میکنند. تریازول- ها از گروه بازدارندههای رشد بوده و اثر صفر، ۳۰ و ۶۰ میلی گرم در لیتر آن بر فعالیت دو آنزیم مهم آنتیاکسیدانتی پراکسیداز و کاتالاز درنهالهای نارنج تحت تنش دمای پائین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرات متقابل بین پاکلوبوترازول و تنش دمای پایین در سطح ۱% بر فعالیت آنزیمی پراکسیداز و کاتالاز معنیدار بود. در تیمار دمایی ۱۵ درجه (شاهد) و ۳- درجه سانتیگراد، بالاترین میزان پراکسیداز و کاتالاز مربوط به تیمار PBZ30 و بالاترین فعالیت آنزیم کاتالاز در دمای ۱۲ – و ۹- مربوط به تیمار PBZ60 بود.