سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی نیکبخت – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید امیرحسین گلی – گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهناز کارگر – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
صفورا احمدزاده – گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی، سبب کاهش کیفیت مواد مؤثره در گیاهان دارویی میشود. هومیک اسید از طریق بهبود جذب عناصر و اثرات هورمونی، میتواند تأثیر مثبتی بر رشد گیاه داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هومیک اس ید بر میزان عملکرد (میزان بذر) و خصوصیات روغن حاصل از بذر گیاه ماریتیغال و کدوی تخم کاغذی انجام گرفت. به این ترتیب سطوح مختلف هومیک اسید شامل غلظتهای صفر، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیگرم در لیتر، یک ماه پس از جوانه زنی و به صورت هفتگی محلولپاشی گردید. نتایج نشان داد که کاربرد هومیک اسید در ماریتیغال تأثیر ی بر میزان بذر نداشت در حالیکه در کدو کاهش عملکرد را به دنبال داشت. تیمار هومیک اسید همچنین منجر به کاهش محتوای روغن در هر دو گیاه شد. در مورد کیفیت روغن نیز، نتایج حاکی از آن بود که درجه غیر اشباع بودن روغن در اثر هومیک اسید افزایش یافت. در مجموع میتوان بیان داشت با وجود اینکه کاربرد هومیک اسید تأثیر مثبتی بر عملکرد و محتوای روغن نداشت، ولی در بهبود ارزش تغذیهای روغن مؤثر بوده است.