سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد طاهر شمسی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران
حسین بنکداری – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
محمد رضا بحرالعلومی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه ا

چکیده:

با ورود جریان به خم رودخانه، در اثر اعمال نیروی جانب مرکز و اندرکنش آن با گرادیان طولی فشار و نیروی اصطکاک دیوارهها و بستر ، جریان ثانویه ایجاد شده و باعث بازتوزیع مومنتم طولی جریان در جهت عرضی مقطع می شود. در این مطالعه با بهره گیری از دینامیک سیالات محاسباتی و به کارگیری نرم افزار حجم محدود Ansys-CFX به مطالعه جریان در خم و نیز به تحلیل توزیع سرعت در کانالهای روباز مستطیلی شکل دارای خم پرداخته م ی شود. نتایج حاصله برای اطمینان از صحت مدل سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است و سپس در انتها اثر پارامتر زاویه مرکزی خم بر الگوی جریان در خم مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی کلی خطوط هم سرعت در تمام کانالهای دارای خم، یکسان است و هسته پر سرعت نیز نسبت به مقطع ورودی خم به سمت جداره خارجی حرکت میکند.