سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا ولادت – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزین ذکایی آشتیانی –
محمد رحمانی –

چکیده:

در این مقاله فرآیند خشک کردن پاستا بوسیله معادلات حاکم بر انتقال جرم و حرارت بین نمونه پاستا و هوا مدل شده است. هدف از این مطالعه تعیین اثر برخی از پارامترهای فرآیندی مانند ضخامت نمونه، دما، سرعت و رطوبت نسبی هوا بر روی فرآیند خشک کردن پاستا م یباشد. ازداده های موجود در مقالات جهت تعیین مقادیر خواص فیزیکی پاستا استفاده شده است. روابط تجربی برای تعیین ضرایب انتقال جرم و حرارت بیننمونه و هوا بکار رفت هاند. در واقع، این مقاله انتقال همزمان حرارت و جرم را براساس تغییر خواص فیزیکی هوا و پاستا به عنوان توابعی از مقادیر دما و رطوبت در هر نقطه شبیه سازی می کند. سیستم معادلات دیفرانسیل جزیی ناپایدار حاصل شده توسط نر مافزار COMSOL در حل می شود