سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد حیدری قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا بهاروندی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیداکبر صادقی فدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

فو مهای آلومینیومیA356 با سلول بسته با اضافه کردن مواد پدیدآورنده گاز (هیدرید تیتانیم ) به مذاب تولید شدند . در این مقاله اثر دما و زمان فوم شدن و مقدار هیدرید تیتانیم اضافه شده، بر چگالی فوم و ساختار سلولی قطعات مورد بررسی قرار گرفت . فرآیند فوم شدن در دماهای ۷۵۰-۶۵۰ درجه سانتی گراد و در زمان های فوم شدن ۳۰ ثانیه تا ۲ دقیقه، با اضافه کردن ۲ -۱ درصد وزنی هیدرید تیت انیم انجام شد . فو مهای تولید شده تحت شرایط مختلف فوم شدن، دارای سلو ل هایی با انداز ه متوسط ۸/۲-۴ میلیمتر، چگالی نسبی۰/۴۵-۰/۳ و تخلخل۷۰-۵۵% می باشند. مشاهده شد که فوم های تولید شده در دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد با زمان فوم شدن ۱ دقیقه و۱/۵ درصد وزنی هیدرید تیتانیم، نسبت به بقیه نمونه ها دارای ساختار سلولی همگن تر و عیوب کمتری م ی باشند . با افزایش دمای فوم شدن، مقدار هیدرید تیتانیم و زمان فوم شدن، اندازه سلو ل ها و میزان تخلخل افزایش و چگالی فوم کاهش یافت