سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر پاک باطن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور –
بیژن عسکری –

چکیده:

دراین مطالعه با استفاده از خشک کن آزمایشگاهی جابجایی هوای داغ خشک کردن لایه نازک برشهای کنگرفرنگی مدلسازی گردید مطلوب بودن برازش مدلها توسط ضریب همبستگی ریشه میانگین مربعات خطا درصد نسبی میانگین انحراف و کاهش کای اسکوئر ارزیابی گردید کلیه آزمونها در دو دمای ۶۰ و ۷۰ درجه و ضخامت ۱۱ mm درسه تکرار انجام شد سرعت خشک کردن با استفاده ازنرم افزار ver.11 sigm plot محاسبه و نمودار ها توسط نرم افزار Excel 2007 Microsoft رسم شد با استفاده از نظریه انتشار و قانون انتقال رطوبت فیک ضرایب نفوذ موثر تعیین و توسط رابطه آرینوس میانگین انرژی فعال سازی خشک کردن نیز محاسبه گردید بررسی نتایج نشان داد که مدل هندرسون اصلاح شده نسبت به سایر مدلها درهر دو دما ارزیابی بهتری از داده های خشک کردن ارایه می نماید.