سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمصطفی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ارزیابی پاسخ زمین یکی از مسائل مهم در ژئوتکنیک لرزه ای است تحلیل های پاسخ زمین جهت پیش بینی حرکات سطح زمین و تدوین طیف پاسخ طرح به منظور تعیین تنشها و کرنشهای دینامیکی برای ارزیابی خطرات ناشی از زمین لرزه به کار می رود وجود لایه آبرفتی در حد فاصل سنگ بستر و سطح زمین باعث تغییر مشخصه های شتاب نگاشت در سطح زمین و حتی اعمال مختلف لایه آبرفتی می گردد این پدیده ها به علت پاسخ دینامیکی آبرفت ایجاد می شوند که این پاسخ نیز از عوامل مختلفی نظیر خصوصیات دینامیکی لایه ها موقعیت لایه ها ، موقعیت سنگ بستر و عمق آبرفت متاثر می باشد در پژوهش حاضر با استفاده از مدل هیپربولیک اصلاح شده برای خاک ریزدانه منحنی های نسبت مدول و میرایی برحسب کرنش برشی استخراج شده اند. اثرهریک از پارامترهای خاک ریزدانه برمنحنی های نسبت مدول و میرایی مطالعه شده و پارامترهایی که تاثیر بیشتر بر منحنی های مورد نظر داشته باشند شناسایی شده اند.