سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی فرخی راد – دانشجوی دکتری مهندسی مواد (خوردگی)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، ب
تقی شهرابی فراهانی – استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، بخش مهندسی مواد، گروه خوردگی

چکیده:

سوسپانسیونهای پایدار نانوذرات تیتانیا در ایزوپروپانول با استفاده از افزودنی تری اتانول آمین TEA) تهیه شد. ثابت شد کهTEAدر ایزوپروپانول پروتونه شدهH+TEA و سپس در سطح نانوذرات جذب میشود که منجر به افزایش پتانسیل زتای ذرات و در نتیجه پایداری سوسپانسیون در غلظت بهینهTEA 0/33mL/Lمیشود. رسوبنشانی الکتروفورتیک EPD) درولتاژهای ۶۰ و ۲۰۰ ولت و زمانهای مختلف اجرا شد. پارامترهای الکتریکی در طولEPD دانسیته جریان، مقاومت الکتریکی و ولتاژ موثر در امتداد سوسپانسیون) مطالعه شد. مشاهده شد که مقاومت رسوب با افزایش TEA 0/33mL/L بههمقدار قابل ملاحظهای کاهش مییابد که ناشی از کنده شدن برخی از یونهای جذب شدهH+TEA در سطح نانوذرات می- باشد که باعث انتقال جریان میشوند. همچنین ولتاژ موثر در امتداد سوسپانسیون در غلظت بهینهTEA دارای بیشترین مقدار میباشد که ناشی از هدایت پایین سوسپانسیون و مقاومت پایین رسوب در این غلظت ازTEA میباشد. مشاهده شد که سرعت تشکیل رسوب از سوسپانسیون حاوی غلظت بهینهTEA دارای بیشترین مقدار است که ناشی از تحرک الکتروفورتیکی بالای ذرات و همچنین ولتاژ موثر بالا در امتداد سوسپانسیون در این حالت میباشد