سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فیروز خان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق
سید مسعود منوری – استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح
محمد صادق سخاوت جو – استادیار گروه مهندسی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

در کلانشهر اهواز که دارای جمعیتی حدود ۱۱۳۳۱۱۵ نفر می باشد روزانه ۱۲۰۰ تن زباله تولیدمی شود به نظر می رسد عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلفی می توانند بر این تولیدات اثرگذار باشند. تحقیق حاضر بر روی ۴۰۰ خانوار از کل ۸ منطقه شهرداری اهواز در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت بدین صورت که خانوارهای مذکور بصورت تصادفی انتخاب و در پایان روز زباله خانگی آنها برداشت و مورد آنالیز کمی قرار گرفت. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همان خانوارها گردآوری شد.از طریق آزمون آنالیز واریانس ۱ تأثیر پارامترهایی نظیر درآمد، وضعیت مسکن، تعداد افرادخانواده، میانگین سن و سطح تحصیلات خانواده بر تولید زباله خانگی بررسی شد. نتایج نشان داد در بین پارامترهای مذکور فقط اندازه تعداد افراد بر تولید زباله اثرگذار است(p<0.05 همچنین آزمون دانکننشان داد میزان تولید منطقه ۳ شهرداری با مناطق۴,۷و ۸ تفاوت دارد. این مطالعه بینش جدیدی را درخصوص نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تولید مواد زاید خانگی فراهم می آورد