مقاله اثر یک وهله مکمل سازی با رزوین (رزوراترول) بر ظرفیت ضداکسایشی تام، سوپراکساید دیسموتاز و کراتین کیناز در بازیکنان والیبال زن نخبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۶۴ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: اثر یک وهله مکمل سازی با رزوین (رزوراترول) بر ظرفیت ضداکسایشی تام، سوپراکساید دیسموتاز و کراتین کیناز در بازیکنان والیبال زن نخبه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله والیبال
مقاله مکمل
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله زن نخبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکیان فینی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: شوندی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: صارمی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عدم تعادل بین تولید رادیکال آزاد و اجزای سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن منجر به استرس اکسیداتیو می شود. رزوین یکی از ضداکساینده های گیاهی است که می تواند تولید رادیکال های آزاد را کاهش دهد. هدف از این مطالعه تعیین اثر یک وهله مکمل سازی با رزوین بر ظرفیت ضداکسایشی تام، سوپراکساید دیسموتاز و کراتین کیناز در بازیکنان والیبال زن نخبه می باشد.
روش بررسی: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تجربی است که در آن تعداد ۲۰ نفر به دو گروه مکمل سازی با رزوین و دارونما (لاکتوز) تقسیم شدند. مکمل سازی با رزوین در مرحله تمرینات اختصاصی انجام شد. مصرف مکمل رزوین در گروه آزمایش در یک وهله بعد از ناهار به صورت کپسول ۴۰۰ میلی گرمی و مصرف دارونما (لاکتوز) در گروه کنترل نیز در یک وهله بعد از ناهار به صورت کپسول ۴۰۰ میلی گرمی بود. قبل از اجرای طرح از دو گروه در پیش آزمون نمونه خونی گرفته و سپس آزمودنی ها در گروه آزمایش در یک وهله مکمل رزوین و گروه کنترل دارونما دریافت کردند. نمونه گیری دوم ۲۴ ساعت بعد از مکمل سازی انجام شد.
یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که مصرف مکمل رزوین موجب افزایش معنی دار ظرفیت ضداکسایشی تام و کاهش کراتین کیناز سرم در بازیکنان والیبال نخبه زن شد (P<0.05).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر می توان پیشنهاد کرد که دریافت مکمل رزوین می تواند همزمان با بهبود شاخص های آنتی اکسیدانی از آسیب عضلانی متعاقب تمرین شدید پیشگیری نماید و احتمالا به ریکاوری بهتر ورزشکار کمک کند.