مقاله اثر یک دوره تمرین یوگا بر BMI و متغیرهای فیزیولوژیکی زنان روزه دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر یک دوره تمرین یوگا بر BMI و متغیرهای فیزیولوژیکی زنان روزه دار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزه داری
مقاله زنان
مقاله شاخص اندام های بدن
مقاله ورزشکاران
مقاله یوگا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظروفی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: علمیه علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روزه یکی از ارکان اعتقادی مسلمانان جهان است. تحقیقات زیادی درباره اثر روزه داری بر متغیرهای فیزیولوژیکی بدن انجام شده است. هم چنین تحقیقات بسیاری درباره اثر یوگا بر بیماری های روان تنی انجام گرفته است که نشان از تاثیر مثبت تمرینات یوگا بر جسم و روان دارد. دلیل انجام تمرین یوگا در ماه رمضان، آرام بودن حرکات یوگا و طولانی بودن مدت روزه در این ماه-حدود ۱۷ ساعت گرسنگی و تشنگی- بوده است. (خالد ظرابلسی و همکاران (۲۰۱۱) درتحقیق خود نتیجه گرفتند که مدت طولانی تشنگی بر روی میزان آب و الکترولیت های بدن تاثیر منفی می گذارد
هدف: تعیین اثر یک ماه روزه داری و تمرین یوگا بر) BMI مجذور قد (متر)/ وزن(کیلو گرم) و متغیرهای فیزیولوژیکی بدن در ورزشکاران غیر حرفه ای
مواد و روش ها: تحقیق، نیمه تجربی بوده، به صورت میدانی انجام شد. از ۶۰ نفر داوطلب در پژوهش، با استفاده از پرسشنامه سلامت، ۲۰ نفر که از سلامت کامل برخوردار بودند، انتخاب شدند که به طور داوطلب به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی توسط مربی باتجربه یوگا، تمرینات منظم یوگا را که شامل آسانا، شاواسانا و پرانایاما است، به مدت چهار هفته، هفته ای دو جلسه و هر جلسه به مدت ۶۰ دقیقه انجام دادند و گروه کنترل، در برنامه تمرینات منظمی شرکت نکردند. این پژوهش در ماه رمضان سال ۱۳۹۱ انجام شد که هر دو گروه مورد مطالعه، در طول دوره پژوهش، روزه دار بودند. متغیر های اندازه گیری شده عبارتند از: قدو وزن که با ترازوی قد و وزن اندازه گیری شد، لیپو پروتیین با چگالی بالا (HDL)، لیپو پروتیین کم چگالی (LDL)، کلسترول، تری گلسیرید و قند خون بود. نمونه گیری خونی در این پژوهش در سه مرحله، یعنی یک هفته قبل از ماه رمضان، روز پانزدهم ماه رمضان و یک هفته بعد از ماه رمضان، اندازه گیری شد. نمونه گیری خون در ماه رمضان، ۱۲ ساعت از خوردن سحر گذشته در بعد از ظهر انجام گرفت. از آزمون های کالموگراف اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن داده ها و آزمون های آماری t مستقل، تجزیه تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی برای تحلیل فرضیات در سطح معنی داری کمتر از ۰۵٫۰ استفاده شد.
نتایج: بین میزان HDL خون گروه تجربی در اندازه گیری های مختلف، تفاوت معنی داری وجود داشت؛ حال آن که در گروه کنترل، تغییر معنی دار نبود. هم چنین این مطالعه نشان می دهد LDL، میزان کلسترول تام خون، میزان قند خون و تری گلیسرید خون در هیچ کدام از گروه ها تغییر معنی داری نداشت. BMI گروه تجربی در این ماه، به طور معنی داری، کاهش یافت، ولی در گروه کنترل، تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که با تمرین یوگا به همراه روزه داری، می توان HDL  خون را بالا برد و به افراد دارای اضافه وزن کمک کرد تا کاهش وزن مطلوب را تجربه کنند. هم چنین ورزش کارانی که در ماه رمضان تمرینات ورزشی خود را تعطیل می کنند، می توانند از یوگا به عنوان جایگزینی برای حفظ و کنترل وزن خود استفاده کنند.