مقاله اثر یک دوره تمرین ورزشی بر میزان استرس مردان دانشجو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثر یک دوره تمرین ورزشی بر میزان استرس مردان دانشجو
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین ورزشی
مقاله استرس
مقاله مردان دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهیاری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رستم خانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین ورزشی بر میزان استرس مردان دانشجو بود.
روش: تعداد ۳۰ نفر از دانشجویان مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان که در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ در دانشگاه مشغول تحصیل بودند، به صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه مساوی (n=15) تجربی و کنترل قرار گرفتند. برای ارزیابی میزان استرس در مراحل پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه استاندارد تعیین میزان استرس (PSI) استفاده شد. پس از جمع آوری داده های پیش آزمون و تشریح نحوه اجرای تمرینات، گروه تجربی تمرین پیاده روی را به مدت ۸ هفته، هر هفته ۳ جلسه به میزان ۳۰ دقیقه با ۶۵ تا ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه اجرا کردند. برای توصیف ویژگی های فردی آزمودنی ها و میزان استرس آن ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون از روش های آمار توصیفی و برای مقایسه داده های دو گروه در هر مرحله از آزمون آماری t مستقل و برای مقایسه داده های هر گروه بین دو مرحله از آزمون t وابسته (P<0.05) استفاده شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که بین ویژگی های فردی و میزان استرس گروه تجربی و کنترل در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد، که نشانگر همگن بودن آزمودنی های دو گروه بود. بین میزان استرس مراحل پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی تفاوت معنی داری مشاهده شد، که نشانگر اثر کاهشی اعمال یک دوره تمرین ورزشی بر میزان استرس مردان دانشجو بود. میزان استرس گروه کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر در توافق با یافته های قبلی نشانگر تاثیر کاهشی اعمال یک دوره تمرین ورزشی بر میزان استرس دانشجویان مرد بود. با توجه به یافته های تحقیق می توان پیشنهاد کرد که برای کاهش میزان استرس و فشار روانی از تمرینات ورزشی به علت تاثیر گذاری آن و عدم پیامد های منفی آن که گاهی اوقات در دارو درمانی مشاهده می شود، استفاده کرد.