مقاله اثر یک دوره برنامه تمرینی و کورکومین بر سطح سرمی ایمنوگلوبولین A موش های صحرایی در معرض استات سرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثر یک دوره برنامه تمرینی و کورکومین بر سطح سرمی ایمنوگلوبولین A موش های صحرایی در معرض استات سرب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استات سرب
مقاله ایمونوگلوبولین A
مقاله تمرین استقامتی
مقاله کورکومین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میردار شادمهر
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان نژاد علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرب به عنوان آلاینده محیطی موجب تخریب سیستم ایمنی می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین با شدت متوسط و کورکومین بر سطح سرمی ایمنوگلوبولین A در موش های در معرض استات سرب انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۴۶ موش صحرایی نر به ۶ گروه کنترل، حلال، سرب، تمرین – سرب، کورکومین – سرب و سرب – تمرین – کورکومین تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت ۸ هفته (۶۴-۲۵ دقیقه در روز، ۲۲-۱۵ متر در دقیقه و شیب صفر درجه) بر روی نوارگردان به تمرین پرداختند. ۲۰ میلی گرم محلول استات سرب به گروه های سرب، تمرین – سرب، کورکومین – سرب و ترکیبی، ۳۰ میلی گرم حلال اتیل اولئات به گروه حلال و ۳۰ میلی گرم کورکومین به گروه های کورکومین و ترکیبی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، ۳ روز در هفته و به مدت ۸ هفته تزریق شد. سطح IgA با استفاده از روش Single Radial Immuno Diffusion تعیین گردید.
یافته ها: سرب سبب افزایش معنی دار سطح سرمی مالون دی آلدهید در حیوانات گردید (P<0.05). همچنین تفاوت معنی داری بین سطح سرمی IgA گروه های سرب (۰٫۲ میلی گرم بر دسی لیتر)، سرب – تمرین (۰٫۴۱ میلی گرم بر دسی لیتر) و سرب – تمرین – کورکومین (۰٫۴۷ میلی گرم بر دسی لیتر) نسبت به گروه کنترل (۰٫۳۱۵ میلی گرم بر دسی لیتر)، حلال (۰٫۳۲ میلی گرم بر دسی لیتر) و کورکومین – سرب (۰٫۳۴ میلی گرم بر دسی لیتر) یافت شد (P<0.05).
نتیجه گیری: استفاده همزمان از تمرینات ورزشی استقامتی و کورکومین به علت افزایش فعالیت ایمنوگلوبولین A اثرات سودمندی در مقابله با مسمومیت ناشی از سرب داشت.