مقاله اثر یک جلسه فعالیت استقامتی و مقاومتی بر هورمون پاراتیروئید (PTH) و آلکالین فسفات (ALP) سرم دختران جوان غیرفعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر یک جلسه فعالیت استقامتی و مقاومتی بر هورمون پاراتیروئید (PTH) و آلکالین فسفات (ALP) سرم دختران جوان غیرفعال
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت استقامتی
مقاله فعالیت مقاومتی
مقاله هورمون پاراتیروئید
مقاله آلکالین فسفات
مقاله دختران غیرفعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم ورزی سیدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمدی ضیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هورمون پاراتیروئید مهمترین عامل هموستاز کلسیم در بدن است که با تحریک شکل فعال ویتامین D، جذب کلسیم را از روده افزایش می دهد و در نهایت افزایش تراکم استخوانی را موجب می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک جلسه فعالیت استقامتی و مقاومتی بر غلظت هورمون پاراتیروئید (PTH) و آلکالین فسفات (ALP) دختران جوان غیرفعال (با میانگین سنی ۲۱٫۹±۱٫۲۳ سال، قد ۱۶۱٫۹۵±۲٫۷ سانتی متر و وزن ۶۳٫۱۵±۶٫۹ کیلوگرم) بود. به این منظور ۳۰ دانشجوی دختر ۲۵-۲۰ سال به طور تصادفی به سه گروه استقامتی، مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی در گروه استقامتی شامل ۴۵ دقیقه دویدن روی نوارگردان با ۴۵ درصد VO2max و در گروه مقاومتی انجام سه حرکت جلوبازو، جلو ران و اسکات بود که هر کدام در سه نوبت و با ۴۵، ۵۵ و ۶۵ درصد یک تکرار بیشینه در مدت ۴۵ دقیقه انجام گرفت. خون گیری در سه مرحله (پایه، ۱۵ دقیقه و ۲۴ ساعت پس از فعالیت) انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون اندازه گیری مکرر، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معناداری P£۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، با انجام فعالیت ورزشی، مقادیر هورمون پاراتیروئید و آلکالین فسفات در هر دو گروه استقامتی و مقاومتی افزایش یافته است که این افزایش، پس از فعالیت استقامتی کمی بیشتر از فعالیت مقاومتی بود، اما اختلاف معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. نتایچ پژوهش حاضر نشان داد، اجرای یک جلسه فعالیت استقامتی و مقاومتی در دختران جوان غیرفعال، مقادیر PTH و ALP را به طور معنی داری افزایش می دهد.