مقاله اثر یک جلسه تمرین هوازی به دنبال مصرف مکمل ویتامین C بر پاسخ های ایمنی هورمونی منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر یک جلسه تمرین هوازی به دنبال مصرف مکمل ویتامین C بر پاسخ های ایمنی هورمونی منتخب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت ورزشی
مقاله ویتامین C
مقاله لاکتات
مقاله کورتیزول
مقاله نوتروفیل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نورا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عرب تاش مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور قباد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی اثر یک جلسه تمرین هوازی به دنبال مصرف مکمل ویتامین C بر پاسخ های کورتیزول، لاکتات و نوتروفیل ها بود. بدین منظور ۲۴ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس با میانگین سن ۳٫۰۱±۲۱٫۷۳ سال، وزن ۱۱٫۲۰±۶۹٫۷۵ کیلو گرم و قد ۶٫۳۰±۱۷۶٫۸۸ سانتی متر به طور داوطلب در این تحقیق شرکت کردند. در ابتدا توان هوازی تمامی آزمودنی ها برآورد شد، سپس بر اساس توان هوازی و به طور تصادفی به دو گروه ۱۲ نفری تجربی (گروه ویتامین C) و کنترل (گروه دارونما) تقسیم شدند. در ابتدا از همه آزمودنی ها پیش آزمون به عمل آمد، سپس هر دو گروه به مدت ۱۵ روز مکمل مصرف کردند، در پایان دوباره از آزمودنی ها پس آزمون به عمل آمد. در جلسه پیش آزمون و پس آزمون، آزمودنی ها به مدت ۳۰ دقیقه با شدت ۷۵ درصد ضربان قلب ذخیره ای روی نوارگردان دویدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری و آزمون t وابسته با اصلاحیه بونفرونی استفاده گردید. (p£۰٫۰۵). نتایج نشان داد که یک دوره ۱۵ روزه مکمل دهی ویتامین C بر غلظت کورتیزول پلاسما در حالت استراحت (p=0.93، ۰٫۰۸=(۲۲) t)، بر پاسخ تعداد نوتروفیل های پلاسما در حالت استراحت (p=0.18، t (22)=1.36) و همچنین بر تجمع لاکتات خون پس از ۳۰ دقیقه فعالیت ورزشی اثر ندارد (p=0.133، t (22)=-1.56).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق، استنباط می شود که ۱۵ روز مکمل دهی ویتامین C بر غلظت کورتیزول پلاسما، تعداد نوتروفیل های پلاسما و تجمع لاکتات خون استراحتی و پس از  30دقیقه فعالیت ورزشی با شدت ۷۵ درصد ضربان قلب ذخیره ای اثر ندارد. از اینرو جهت اثرگذاری مکمل دهی ویتامین C بر پاسخ های ایمنی هورمونی توصیه می شود از دوره مکمل دهی بیشتر از ۱۵ روز استفاده شود.