مقاله اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر مقادیر پروتئینی و بیان ژن نوروتروفین ۴٫۵ در عضلات کند و تند تنش موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر مقادیر پروتئینی و بیان ژن نوروتروفین ۴٫۵ در عضلات کند و تند تنش موش های صحرایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروتروفین ۴٫۵
مقاله عضلات تند تنش
مقاله عضلات کند تنش
مقاله تمرین مقاومتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مولی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خانواده عوامل رشدی نقش مهمی را در سلامت سیستم عصبی – عضلانی ایفا می کند. این مطالعه به منظور تعیین اثر یک جلسه تمرین بدنی از نوع مقاومتی بر مقادیر پروتئینی و بیان ژن NT-4.5 در عضلات کند و تند تنش موش های صحرایی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۱۶ موش صحرایی نر به طور تصادفی در دو گروه ۸ تایی تمرین مقاومتی و کنترل قرار گرفتند. تمرین مقاومتی شامل بالارفتن از نردبان یک متری به همراه وزنه های بسته شده به دم موش ها بود. برای اندازه گیری بیان ژن NT-4.5 از  Quantitative Real time RT-PCRو برای اندازه گیری پروتئین آن از روش الایزا استفاده شد.
یافته ها: یک جلسه تمرین مقاومتی باعث کاهش معنی داری در بیان ژن NT-4.5 و افزایش معنی دار پروتئین آن در عضله سولئوس شد (P<0.05). یک جلسه تمرین مقاومتی بر مقادیر پروتئینی و بیان ژن NT-4.5 در عضله خم کننده بلند انگشتان اثر آماری معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: یک جلسه تمرین بدنی از نوع مقاومتی باعث تغییرات در مقادیر پروتئینی و بیان ژن NT-4.5 در عضله اسکلتی شد که این تغییرات به نوع عضله نیز وابسته است.