مقاله اثر یوگا بر پارامترهای بیماری دیابت نوع ٢ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۸۸۰ تا ۸۹۱ منتشر شده است.
نام: اثر یوگا بر پارامترهای بیماری دیابت نوع ٢
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع ٢
مقاله ورزش یوگا
مقاله قند خون
مقاله HbA1c
مقاله VO2max
مقاله چربی پوستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی مصیب
جناب آقای / سرکار خانم: اسفرجانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: خلیل زاده سعیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سیر طبیعی پیشرونده و عوارض دیابت نوع دو، همگی بر لزوم اتخاذ راهبردهای مناسب درمانی تاکید می کنند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرینات یوگا بر قند خون، HbA1c، VO2max و درصد چربی پوستی بیماران دیابتی نوع ۲ بود.
روش بررسی: در این تحقیق نیمه تجربی، از بین مردان ۳۵ تا ۵۵ ساله شهرستان یزد ۳۰ نفر با میانگین سنی۵٫۴۰ ±۴۹٫۳۰ سال به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به طور داوطلبانه به دو گروه ١۵ نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت١٢  هفته و هر هفته ۳ جلسه به مدت ۶٠ دقیقه به تمرینات یوگا پرداختند. در صورتی که گروه کنترل هیچگونه فعالیت بدنی منظمی نداشتند. در این تحقیق متغیرهای قند خون ناشتا (fbs)، قند خون ٢ ساعته (IIh.p.p)، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)، توان هوازی (VO2max) و درصد چربی پوستی قبل و بعد از ١٢هفته تمرین در هر دو گروه اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری های fbs، IIh.p.p و HbA1c از آزمودنی ها ١٠ سی سی خون به طور ناشتا و ١٠ سی سی، ٢ ساعت بعد از صرف صبحانه گرفته شد، جهت اندازه گیری VO2max از آزمون راکپورت و درصد چربی از کالیپر لانج استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: تفاوت معنی داری در سطوح fbs، IIh.p.p، HbA1c، VO2max و درصد چربی پوستی در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: استفاده از تمرینات یوگا (به مدت ١٢ هفته) می تواند بر کنترل قندخون افراد مبتلا به دیابت نوع ٢ تاثیرگذار باشد.