سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران
محمد رضا نائینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران

چکیده:

به منظور بررسی اثر وزن بر تغییرات هورمونهای پروژسترون و استروژن پس از اتمام همزمانی به سه روش همزمان سازی فحلی (CIDR+PMSG و Sponge+PMSG و دوبار تزریق PGF2α) در گوسفند نژاد کلکوهی، تعداد ۶۰ راس گوسفند در ۳گروه تیمار ۲۰ راسی از مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آز اد ساوه مورد ارزیابی قرار گرفت .در هر ۳گروه، میشها از نظر تعداد شکم زایش بطور یکسان تقسیم شدند. در گروه اول: ا ف سنج داخل واژنی به مدت ۱۴ روز به همراه تزریق ۴۰۰ واحد بین المللی PMSG در روز آخر. در گروه دوم: سیدر داخل واژنی به مدت ۱۲ روز و تزریق ۴۰۰ واحد بین المللی PMSG در روز آخر. در گروه سوم : دو تزریق ۵/۲ میلی لیتری پروستاگلندین به فاصله ۱۱ روز. از هر گروه تیمار ۴دوره خونگیری انجام پذیرفت. خونگیری در هر سه گروه به ترتیب، خون گیری اول(پایان همزمانی،قبل از قوچ اندازی )، خونگیری دوم(بعد از قوچ اندازی)، خونگیری سوم(حین دوره) و خونگیری چهارم(پایان دوره) میباشد. باتوجه به اینکه هدف آزمایش بررسی اثر وزن بر تغییرات هورمونی بود هر گروه به دو زیرگروه وزنی زیر و بالای ۵۰ کیلوگرم نیز تقسیم گردید. نمونه خونهای گرفته شده بعد از جدا کردن سرم و منجمد کردن، در آزمایشگاه توسط کیت مخصوص مورد آزمایش قرار گرفتند . در مقایسه میانگین های پروژسترونی هرسه گروه در هر ۴زمان خونگیری در گروه و زنی ۱ (زیر ۵۰ کیلوگرم)، مشخص شد که میانگین پروژسترون گروه اسفنج در مقایسه با گروه سیدر و PG در پایان همزمانی و قبل از قوچ اندازی دارای اختلاف معنی داری می باشند (۰/۰۵>p) همچنین مشخص شد که میانگین استروژن گروه اسفنج در مقایسه با گروه سیدر در حین دوره و پس از قوچ اندازی دارای اختلاف معنی داری میباشند (۰/۰۵>p). در مقایسه میانگینهای پروژسترونی در گروه وزنی ۲ (بالای ۵۰ کیلوگرم)، مشخص شد که میانگین پروژسترون گروه اسفنج در مقایسه با گروه سیدر در پایان همزمانی و قبل از قوچ اندازی دارای اختلاف معنی داری میباشند (۰/۰۵>p) .