سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدتقی مسلمیون – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
حمید امانلو – دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.
منوچهر منعم – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سیدسعید موسوی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

اثر وزن از شیرگیری بر عملکرد پرواری بره های نر افشاری در آزمایشی با استفاده از ۳۶ راس بره نر در سه گروه وزنی ۲۴، ۲۹ و ۳۴ کیلوگرمی با سنین۵/۳ و ۵/۴ و ۵/۵ ماهه (به ترتیب تیمارهای اول تا سوم) و با استفاده از یک جیره غذایی متوازن برای یک دوره ۱۰۰ روزه پرواربندی پاییزه در استان زنجان، در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت.خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی تیمار ها اندازه گیری شد. نتایج نشان دادکه اثر وزن شیر گیری بر روی وزن نهایی بره ها معنی دار بود(۰۵/۰P<).کمترین مقدار ماده خشک مصرفی روزانه(۱/۰±۵۹/۱کیلوگرم) و بهترین ضریب تبدیل خوراک(۷/۰±۴۴/۶) در تیمار اول مشاهده شد و اختلاف میانگین آنها با سایر تیمارها معنی دار بود(۰۵/۰P<). افزایش وزن روزانه تیمارهای اول تا سوم به ترتیب، ۲/۲۷±۴/۲۴۹ ، ۳/۲۸±۵/۲۲۹ و ۷/۳۲±۷/۲۳۲ گرم بود و بین تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. بر اساس نتایج آزمایش حاضر، وزن مطلوب از شیرگیری و شروع پرواربندی قابل توصیه برای بره های نر افشاری ۲۴ کیلوگرم است