مقاله اثر ورزش بر خودپنداره بدنی پسران و دختران استان خراسان رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر ورزش بر خودپنداره بدنی پسران و دختران استان خراسان رضوی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودپنداره بدنی
مقاله نوجوانان
مقاله فعالیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بروجردی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ورزش و فعالیت بدنی بر خودپنداره بدنی نوجوانان استان خراسان رضوی است. بدین منظور تعداد ۳۹۹ دانش آموز دختر و پسر ۱۱ تا ۱۵ ساله به شیوه تصادفی خوشه ای از بین دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه استان خراسان رضوی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر از پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده آبدی شامل ۴ خرده مقیاس شرایط بدنی، انعطاف پذیری عضلانی، شرایط عضلانی، ترکیب بدنی به همراه فرم مشخصات فردی استفاده شد. محاسبه ثبات درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی محتوایی آن را چند تن از اساتید تایید کردند. روش آماری مورد استفاده آزمونt دو گروه مستقل می باشد. نتایج نشان داد فعالیت بدنی تاثیر معناداری بر خودپنداره بدنی نوجوانان دارد. (P<0.05) به عبارت دیگر نوجوانان ورزشکار نسبت به نوجوانان غیر ورزشکار، دختران ورزشکار نسبت به دختران غیر ورزشکار و پسران ورزشکار نسبت به پسران غیر ورزشکار نگرش مثبت تری نسبت به خویش داشتند.