سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا اسمعیلی پور – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مژده نظرپور – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی ادیب نیا – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

این مطالعه در سال ۱۳۸۸، به منظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ (آماده سازی بذر ) بر جوانه زنی و رشد بذور سورگوم شیرین رقم Sofra در شرایط تنش شوری، بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد اهواز انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل، سه سطح صفر ( بدون پرایم )، ۱۲ و ۲۴ ساعت پرایم بذر با آب مقطر و پنج سطح شوری، صفر (شاهد)، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار در لیتر نمک کلرید سدیم بود. تجزیه واریانس داده های حاصل نشان داد که جوانه زنی بذور سورگوم شیرین تحت تأثیر سطوح مختلف شوری قرار گرفت. با افزایش سطح شوری درصد جوانه زنی بذور کاهش یافت . نتایج نشان داد در بیشترین سطح شوری بذرهای پرایم شده دارای درصد جوانه زنی بالاتری نسبت به سایر بذور بود ند. غلظت های بالای نمک ( ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار در لیتر ) موجب افزایش میانگین زمان لازم جهت جوانه زنی شد. همچنین نتایج نشان داد که سطوح بالای شوری سبب افزایش نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه گردید. با افزایش میزان شوری، وزن ریشه چه و ساقه چه کاهش یافت، اما بین سطوح مختلف پرایمینگ اختلاف معنی داری وجود نداشت.