مقاله اثر هیپوکسی تناوبی بر شاخص های عملکرد ریوی کوهنوردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثر هیپوکسی تناوبی بر شاخص های عملکرد ریوی کوهنوردان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتفاع
مقاله ظرفیت حیاتی (VC)
مقاله حداکثر تهویه ارادی (MVV)
مقاله ظرفیت حیاتی پرفشار (FVC)
مقاله حجم هوای بازدمی با فشار در ثانیه اول (FEV1)
مقاله میزان جریان بین بازدمی بیشینه (FEF25%-75%)
مقاله اوج جریان بازدمی (PEF)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فریدون فرا خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: تادیبی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر هیپوکسی تناوبی بر شاخص های عملکرد ریوی کوهنوردان انجام گرفته است. بدین منظور، ۱۲ کوهنورد زن با میانگین سنی ۲۹ سال، میانگین قدی ۱۶۲٫۴۱ سانتی متر و میانگین وزنی ۵۴٫۱۵ کیلوگرم، پس از تکمیل پرسشنامه سلامتی و آموزش آزمون های اسپیرومتری و دستگاه هیپوکسی کیتور، یک روز قبل از اعمال مداخله در پیش آزمون تست اسپیرومتری را انجام داده و سپس به طور تصادفی به دو گروه کنترل (بدون اعمال مداخله هیپوکسی) و تجربی (تنفس متناوب ۵ دقیقه هوای هیپوکسی و ۵ دقیقه هوای نرموکسی به مدت یک ساعت برای سه هفته و هفته ای ۵ روز) تقسیم شدند. یک روز پس از پایان پانزدهمین جلسه تمرین هیپوکسی تناوبی، پس آزمون تست اسپیرومتری توسط هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای یک دوره تمرین هیپوکسی تناوبی، تنها سبب افزایش معنی دار PEF گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد. در سایر پارامترها شامل VC، MVV، FVC،FEF %25-%75  و FEV1 تغییر بارزی مشاهده نشد.