مقاله اثر هیستامین بر سلول های دندریتیک پالس شده با پروتئین بازی میلین و پاسخ سلول های T اتولوگ در شرایط in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: اثر هیستامین بر سلول های دندریتیک پالس شده با پروتئین بازی میلین و پاسخ سلول های T اتولوگ در شرایط in vitro
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های دندریتیک
مقاله پروتئین بازی میلین
مقاله هیستامین
مقاله مولتیپل اسکلروزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محب علیان هادی
جناب آقای / سرکار خانم: دلیرژ نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نقش سلول های دندریتیک در هدایت پاسخ های ایمنی باعث شده تا از این سلول ها در درمان بیماری های خود ایمن مانند مولتیپل اسکلروزیس استفاده شود. هدف این مطالعه بررسی اثر هیستامین سلول های دندریتیک پالس شده با پروتئین بازی میلین و پاسخ سلول های T اتولوگ در شرایط in vitro بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی از ۵ فرد داوطلب نمونه گیری انجام شد و سلول های تک هسته ای خون محیطی با استفاده ازفایکول جدا شدند. سلول های دندریتیک ازسلول های خون محیطی با استفاده از سایتوکاین های GM-CSF و IL-4 تولید شدند و بعد از تحریک شدن با پروتئین بازی میلین در حضور هیستامین در گروه تیمار و بدون هیستامین در گروه کنترل بالغ شدند. با استفاده از دستگاه فلوسایتومتری، شاخص CD14 و شاخص های سطحی در سلول های دندریتیک سنجیده شد. مقادیر سایتوکاین های IL-10 و IL-12 در کشت سلول های دندریتیک و IL-4، و IFN-γ در کشت توامان سلول های دندریتیک و سلول T اتولوگ آن به دست آمد. میزان تکثیر لنفوسیت های T در گروه کنترل و تیمار مقایسه شدند. داده ها با آزمون های آماری تی دانشجویی و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در گروه تیمار بیان CD83 (از ۱۵٫۳به ۲۴٫۵ درصد) و HLA-DR (از ۲۶٫۳ به ۳۸ درصد) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد (p<0.05). بیان CD14 کاهش را نشان نداد. ترشح IL-10 افزایش و IL-12 کاهش را نشان داد. نسبت IL-4/IFN-γ نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد (p<0.05).
نتیجه گیری: هیستامین با انحراف پاسخ های ایمنی از سمت TH1/TH17 به سمت TH2 در مدل آزمایشگاهی مولتیپل اسکلروزیس می تواند به عنوان یک روش نوین در ساخت واکسن های با پایه سلول های دندرتیک در درمان بیماری مفید باشد.