مقاله اثر هیدروپرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا در شرایط تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر هیدروپرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا در شرایط تنش شوری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله تحمل
مقاله جوانه زنی
مقاله کلزا
مقاله هیدروپرایمینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فروزی متین
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از روش های بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه ها در شرایط تنش، پرایمینگ است. برای بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا درشرایط تنش شوری، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی و با ۴ تکرار اجرا شد. عامل اول شامل پرایمینگ و عدم پرایمینگ بذر و عامل دوم ۱۰ سطح مختلف تنش شوری (صفر، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸ دسی زیمنس بر متر) در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه، وزن تر و خشک ریشه چه، وزن تر و خشک ساقه چه، وزن خشک گیاهچه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ضریب آلومتریک، درصد آب بافت گیاهچه و شاخص بنیه بذر. نتایج آزمایش نشان داد که پرایمینگ بذر سبب افزایش صفات مورد بررسی در شرایط تنش شوری نسبت به شرایط عدم پرایمینگ شد، به طوری که بذر توانست تا شوری ۶ دسی زیمنس بر متر را تحمل کند.نتایج این تحقیق هماهنگ با این فرضیه است که در شرایط نامساعد رشدی از جمله تنش شوری، اعمال تیمار هیدروپرایمینگ در کلزا یک سری شرایط متابولیکی مناسبی را در بذر به وجود می آورد که مجموعه آن ها علاوه بر تسریع جوانه زنی، توسعه بهتر اندام هوایی و زیرزمینی را موجب شده و سبب استقرار بهتر و زودتر گیاهچه ها می شود.