سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا عفیفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، بخش علوم باغبانی،دانشگاه شی
مریم حقیقی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هومیک اسید از جمله مواد آلی است که در بردارنده عناصری مانند N، P، K و Ca است و می تواند روی جذب عناصر نیز تاثیر گذار باشد. در پژوهشی که در بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۰ روی بذر های فلفل انجام شد، اثر غلظت های مختلف هومیک اسید بر جذب نانو مس بررسی شد. فاکتور هایی که اندازه گیری شدند شامل: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه، وزن تر و خشک گیاهچه ها و میانگین تعداد روزهای لازم برای جوانه زنی بود. نتایج نشان داد نتایج نشان داد که زمانی که هومیک اسید در غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر است می تواند موجب بهتر شدن اثرات نانو مس شود. وجود داشتن ۱۰۰ میلی گرم هومیک اسید در پتری دیش ها باعث شد که نانو مس تاثیر بیشتری داشته باشد. سرعت جوانه زنی ، طول شاخساره و وزن خشک گیاهچه ها در زمانی که از ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر هومیک اسید استفاده شده بود، افزایش داشتند، در این میان ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر نانو مس تاثیر بیشتری داشت و حداکثر وزن خشک، سرعت جوانه زنی و طول شاخساره در این تیمار مشاهده شد.