مقاله اثر هشت هفته تمرین هوازی بر واسپین، ویسفاتین و مقاومت به انسولین زنان میانسال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: اثر هشت هفته تمرین هوازی بر واسپین، ویسفاتین و مقاومت به انسولین زنان میانسال
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله واسپین
مقاله ویسفاتین
مقاله مقاومت به انسولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: گیتی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوری زاده راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: نورا مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر واسپین، ویسفاتین و مقاومت به انسولین زنان میانسال بود.
مواد و روش ها: بدین منظور ۳۰ نفر از زنانی (میانگین سنی ۴۸٫۷۳±۹٫۴۴ سال، قد ۱۵۶٫۰۳±۵٫۶ سانتی متر و وزن ۶۸٫۳۷±۱۰٫۵۷ کیلوگرم) که در کلاس ورزش صبح روزهای فرد استادیوم ورزشی حجاب شهرستان شیراز شرکت می کردند، به صورت تصادفی و پس از پرکردن پرسشنامه سلامت و فرم رضایت نامه آگاهانه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در ابتدا پس از اندازه گیری قد و وزن، آزمودنی ها بر اساس شاخص توده بدن به دو گروه همسان تقسیم شدند. تمرینات هوازی شامل هشت هفته تمرین هوازی با شدت ۵۵ تا ۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب و هر هفته سه جلسه بود. ۲۴ ساعت قبل از شروع دوره تمرینی و پس از پایان آخرین جلسه تمرینی از آزمودنی ها خون گیری به صورت ناشتا صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون های t مستقل و وابسته استفاده شد (a£۰٫۰۵).
یافته ها: نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی اثر معنی داری بر افزایش واسپین دارد (p=0.000) با این وجود اثر معنی داری بر افزایش ویسفاتین (p=0.08) و کاهش مقاومت به انسولین (p=0.75) ندارد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر هشت هفته تمرین هوازی اثر معنی داری بر افزایش واسپین دارد ولی بر افزایش ویسفاتین و کاهش مقاومت به انسولین ندارد. از اینرو به افراد غیر ورزشکار و میانسال توصیه می شود که جهت کنترل عوامل اثرگذار بر حساسیت انسولین به فعالیت های ورزشی هوازی بپردازند.