مقاله اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی ویسفاتین و سایتوکین TNF-α زنان جوان سالم غیر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۴۰ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی ویسفاتین و سایتوکین TNF-α زنان جوان سالم غیر ورزشکار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان جوان غیر ورزشکار
مقاله فعالیت هوازی
مقاله ویسفاتین
مقاله سایتوکین TNF-α

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان پیشه شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: دریانوش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مهربانی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی جهرمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: یاغی کش مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نتایج متناقضی در رابطه با اثر تمرین ورزشی بر سطح ویسفاتین و سایتوکین TNF-a گزارش شده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی ویسفاتین و سایتوکین TNF-a زنان جوان سالم غیر ورزشکار انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه شبه تجربی ۳۰ دختر سالم غیر ورزشکار براساس وزن، قد، شاخص توده بدن و درصد چربی در دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت هشت هفته به صورت سه روز در هفته روی دوچرخه ثابت رکاب زدند. سطح سرمی ویسفاتین و سایتوکین TNF-a آزمودنی ها قبل از اولین جلسه و در پایان تمرینات بعد از ۱۴-۱۲ ساعت ناشتایی به روش ELISA اندازه گیری شد.
یافته ها: در پایان مطالعه بین سطح سرمی هورمون های ویسفاتین و سایتوکین TNF-a گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل کاهش آماری معنی داری داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: هشت هفته تمرینات هوازی در زنان جوان سالم غیرورزشکار باعث کاهش سطح سرمی ویسفاتین و سایتوکین TNF-a گردید.