مقاله اثر هشت هفته تمرین همزمان استقامتی تناوبی و مقاومتی و استقامتی تداومی و مقاومتی بر قدرت، ترکیب بدنی و پروفایل های لیپید در پسران غیرورزشکار ۱۴ تا ۱۷ سال دارای اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اثر هشت هفته تمرین همزمان استقامتی تناوبی و مقاومتی و استقامتی تداومی و مقاومتی بر قدرت، ترکیب بدنی و پروفایل های لیپید در پسران غیرورزشکار ۱۴ تا ۱۷ سال دارای اضافه وزن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین همزمان تناوبی و مقاومتی
مقاله تمرین همزمان تداومی و مقاومتی
مقاله کلسترول تام
مقاله تری گلیسرید
مقاله لیپو پروتئین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر دو نوع تمرین همزمان بر درصد توده چربی بدن، شاخص توده بدنی، بیشینه اکسیژن مصرفی بدن، قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه، کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین های کلسترولی کم چگال و پرچگال در نوجوانان دچار اضافه وزن بود. با توجه به هدف پژوهش، ۴۰ نوجوان پسر غیرورزشکار دچار اضافه وزن با میانگین سنی ۱۵٫۳۳±۰٫۵۸ سال انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه آزمایشی اول ۱۴ نفر بودند و به صورت همزمان تمرین استقامتی تداومی و مقاومتی را اجرا کردند. گروه آزمایش دوم نیز ۱۴ نفر بودند و تمرین استقامتی تداومی و مقاومتی را همزمنان انجام دادند. گروه کنترل شامل ۱۲ نفر و بدون فعالیت بودند. متغیرهای درصد توده چربی بدنی، شاخص توده بدنی، بیشینه اکسیژن مصرفی بدن، قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه، کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین های کلسترولی کم چگال (LDL-C) و پرچگال (HDL-C) حداقل سه روز قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد. از T تست همبسته، آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه برای آنالیز داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که در هر دو گروه آزمایشی افزایش معنی دار در قدرت عضلانی بالا تنه و پایین تنه و کاهش معنی دار درصد چربی بدنی و تری گلیسرید به وجود آمد (P=0.001). مقدار LDL-C در گروه آزمایشی اول (P=0.001) و در گروه آزمایشی دوم (P=0.009) کاهش معنی داری داشت. مقدار HDL-C خون نیز به طور معنی دار در گروه آزمایشی اول (P=0.000) و هم در گروه آزمایشی دوم (P=0.003) افزایش یافت. بنابراین می توان گفت تمرینات همزمان استقامتی تناوبی یا تداومی و مقاومتی موجب بهبود قدرت، بیشینه اکسیژن مصرفی بدن، درصد چربی بدنی و پروفایل های لیپید خون در نوجوانان پسر غیرورزشکار دچار اضافه وزن می شود.