مقاله اثر هشت هفته تمرین قدرتی بر پروتئین واکنش دهنده – C و فیبرینوژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر هشت هفته تمرین قدرتی بر پروتئین واکنش دهنده – C و فیبرینوژن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین قدرتی
مقاله پروتئین واکنش دهنده – C
مقاله فیبرینوژن
مقاله بیماری های قلبی – عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی اسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبائیان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین قدرتی بر پروتئین واکنش دهنده- C و فیبرینوژن بود.
روش: بدین منظور تعداد ۲۴ دانش آموز ۱۸-۱۶ ساله سالم و غیر فعال دبیرستان شبانه روزی حاج جلیل فلاحی شهرستان مرودشت با میانگین سن ۱۶٫۹۱±۰٫۹۲ سال، میانگین وزن ۷۴٫۱۹±۵٫۰۵ کیلوگرم و میانگین قد ۱۷۰٫۴۰±۵٫۰۴ سانتی متر به صورت داوطلبانه و بر حسب شرایط مورد نیاز تحقیق از طریق فراخوان و اطلاع از شرایط پژوهش انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به دو گروه تمرین قدرتی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین قدرتی به مدت هشت هفته (سه روز در هفته) با شدت ۷۵-۶۰ درصد یک تکرار بیشینه به اجرای تمرین قدرتی پرداختند. در هر جلسه هشت ایستگاه تمرینی به کار رفت و حرکات هر ایستگاه در سه نوبت اجرا شد. قبل و بعد از هشت هفته تمرین از همه آزمودنی ها در حالت ناشتا از ورید بازویی دست راست خون گیری (پنج میلی لیتر) به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون های آماری t مستقل و t وابسته استفاده شد (P£۰٫۰۵).
یافته ها: نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین قدرتی منجر به کاهش معنی دار پروتئین واکنش دهنده – C (P=0.02) و فیبرینوژن (P=0.003) گردید.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش نتیجه گیری می شود که تمرین قدرتی به مدت هشت هفته می تواند اثرات مفیدی روی برخی نشانگرهای التهابی بگذارد و با کاهش پروتئین واکنش دهنده – C و فیبرینوژن باعث کاهش خطر حوادث بیماری های قلبی – عروقی شود.