مقاله اثر هشت هفته تمرین با وزنه و مصرف مکمل ترکیبی (کربوهیدرات – پروتئین – کراتین) بر قدرت و ترکیب بدن مردان ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: اثر هشت هفته تمرین با وزنه و مصرف مکمل ترکیبی (کربوهیدرات – پروتئین – کراتین) بر قدرت و ترکیب بدن مردان ورزشکار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکمل ورزشی
مقاله پرورش اندام کار
مقاله قدرت
مقاله ترکیب بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: تادیبی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف مکمل ها ورزشی در چند سال اخیر در میان ورزشکاران رقابتی در اکثر رشته های ورزشی متداول شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیرات هشت هفته تمرین با وزنه و مصرف مکمل ترکیبی (کربوهیدرات – پروتئین – کراتین) بر قدرت و ترکیب بدن مردان ورزشکار پرورش اندام کار می باشد. آزمودنی ها شامل ۱۸ پرورش اندام کار شهرستان اهواز بود که با توجه به معیارهای ورود به مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه تجربی و دارونما قرار گرفتند. هر دو گروه تمرینات خود را به مدت هشت هفته (هفته ای سه جلسه) انجام دادند. گروه تجربی و دارونما (مصرف شبه دارو) روزی دو وعده به مصرف مکمل ترکیبی کربوهیدرات – پروتئین – کراتین و شبه دارو پرداختند (یک وعده در صبحانه ساعت ۸ صبح و وعده دوم ۱۵ دقیقه بعد از تمرین با وزنه بعد از ظهر همراه با ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلی لیتر آب). در روزهایی که تمرین انجام نگرفت مصرف مکمل هم به همان صورت در صبحانه ساعت ۸ صبح و همان ساعتی که تمرین در روز قبل تمام شده بود، مصرف شد. یافته های مطالعه نشان داد که پس از اجرای پروتکل تمرینی در گروه تجربی در متغیرهای وابسته (قدرت بالا تنه و پایین تنه و وزن بدون چربی) تفاوت معنی داری مشاهده گردید در حالیکه در وزن چربی و درصد چربی تغییرات معنی دار نبود.