مقاله اثر هشت هفته تمرین استقامت هوازی بر تغییرات نسفاتین -۱ و گرلین آسیل دار در مردان چاق جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۵۶۲ تا ۵۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر هشت هفته تمرین استقامت هوازی بر تغییرات نسفاتین -۱ و گرلین آسیل دار در مردان چاق جوان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله چاقی
مقاله نسفاتین-۱
مقاله گرلین آسیل دار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مهربانی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوی سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نسفاتین-۱ و گرلین دو پپتید موثر در تنظیم تعادل انرژی هستند که بررسی تغییرات آنها در اثر فعالیت بدنی دارای اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر نسفاتین-۱ و گرلین آسیل دار پلاسمایی مردان چاق جوان است.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی در سال ۱۳۹۲ در شهر رشت انجام شد. در این پژوهش، ۲۱ داوطلب چاق (۳۰<BMI<35) با میانگین سنی ۲۲٫۶±۱٫۸ سال به طور تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین ۴۵ دقیقه، ۴ روز در هفته و به مدت ۸ هفته با شدت (VO2max 55%-65%)، فعالیت دویدن را انجام دادند. نسفاتین-۱، گرلین آسیل دار، ترکیب بدن و VO2max آزمودنی ها پیش و پس از ۸ هفته اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شد.
نتایج: نتایج آزمون t مستقل نشان داد بین سطوح نسفاتین-۱ سرمی و گرلین آسیل دار پلاسمایی پس از ۸ هفته تمرین هوازی تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین کاهش نسفاتین-۱ و افزایش گرلین آسیل دار پلاسمایی همانند درصد چربی بدن و BMI در گروه تمرین معنی دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد سطوح سرمی نسفاتین-۱ و سطوح پلاسمایی گرلین آسیل دار پس از هشت هفته تمرین هوازی با شدت پایین تا متوسط کاهش نیافته بود.